Client first.

Nové podmínky výkupu pozemků pro výstavbu dopravní infrastruktury od 1. května 2016

15.03.2016

Novela č. 49/2016 Sb. mění s účinností od 1. května 2016 zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, a provádí též dílčí změnu zákona o vyvlastnění.

Nová úprava mění pravidla pro stanovení cen při dobrovolném výkupu pozemků státem za účelem výstavby dálnic a silnic I. třídy. V jejím důsledku dojde např. k tomu, že místo dosavadního rozpětí při určování cen, omezeného horní cenovou hranicí, bude nově stanovena vždy jediná pevná cena. Současně dojde ke snížení koeficientu pro přepočítávání ceny zjištěné znaleckým posudkem u nestavebních pozemků.

Při vyvlastňování nemovitosti, jejímž spoluvlastníkem je stát, nebude už třeba provádět zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, nýbrž bude nově možné přímo vyvlastnit spoluvlastnické podíly ostatních spoluvlastníků.

Lze tedy shrnout, že výkup zejména zemědělských pozemků pro potřeby výstavby dopravní infrastruktury bude v budoucnu probíhat za nižší ceny než dosud. Případné vyvlastnění se pak u těch pozemků, kde je spoluvlastníkem stát, podstatně urychlí.