Client first.

Nové Nařízení o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I bis)

30.09.2014

Evropský parlament a Rada vydaly dne 12.12.2012 nařízení č. 1215/2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I bis).

Toto nařízení se použije na řízení zahájená, na veřejné listiny formálně vyhotovené nebo registrované a na soudní smíry schválené nebo uzavřené ke dni 10. ledna 2015 nebo po něm. V těchto případech tak nahradí nařízení č. 44/2001(Brusel I).

Hlavní význam tohoto nařízení spočívá ve zjednodušení a zrychlení uznání a výkonu rozhodnutí vydaných v jiném členském státě než ve kterém se žádá o jejich uznání, resp. výkon. Podle Bruselu I bis budou totiž rozhodnutí, která byla vydána v některém členském státě, uznána, resp. v konečném důsledku vykonána ve všech členských státech, aniž by bylo vyžadováno zvláštní řízení, tj. aniž by bylo zapotřebí tzv. prohlášení vykonatelnosti (exequatur), jak tomu je nyní.

Pokud jde o oblast působnosti a určení příslušnosti soudu, dochází k téměř doslovnému převzetí nařízení Brusel I. Mezi významné rozdíly v této oblasti patří možnost stran bez ohledu na jejich bydliště dohodnout se na příslušnosti soudu kteréhokoli členského státu pro případ sporu. V současné době podle Bruselu I je možné učinit takovouto dohodu jen v případě, že alespoň jedna strana má bydliště na území členského státu.