Client first.

Nová právní úprava přestupků

23.08.2016

Ve Sbírce zákonů byly v nedávné době publikovány dva nové zákony z oblasti přestupkového práva, a to zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Oba dva zákony nabudou účinnosti 01.07.2017 a nahradí stávající zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

K zásadní novince patří skutečnost, že dané zákony se již nebudou vztahovat pouze na fyzické osoby, nýbrž se budou nově aplikovat i na právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Dojde jimi rovněž k zavedení jednotného pojmu „přestupek“ místo dosavadního pojmu „správní delikt“.

Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich bude obecnou normou definující přestupky a stanovující pravidla pro jejich projednání a vyřízení. Mezi významné novinky, které zákon přináší, patří například prodloužení promlčecí doby z jednoho na tři roky ve zvlášť závažných případech nebo zrušení zákazu pobytu na území obce jako druhu trestu za přestupek.

Druhý z výše uvedených zákonů, zákon o některých přestupcích, vyjmenovává konkrétní skutkové podstaty přestupků. Zákon zavádí některé nové přestupky, jako je například znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci a zároveň v celé řadě případů zvyšuje výše trestů, které lze za jednotlivé přestupky uložit.