Client first.

Nárok na existující smluvní pokutu v případě zániku závazku rozvazovací podmínkou

03.09.2019

Nejvyšší soud České republiky ve svém rozhodnutí sp. zn.: 23 Cdo 2615/2018, ze dne 29.05.2019 konstatoval názor, že dojde-li k zániku závazku v důsledku splnění rozvazovací podmínky, nezaniká již existující právo na smluvní pokutu.

V posuzovaném případě se žalobkyně ve sjednané smlouvě o smlouvě budoucí kupní zavázala dostát povinnosti uzavřít smlouvu o vázaném účtu, rovněž jako kupní smlouvu a zaplatit kupní cenu do 30.06.2011. K zajištění splnění těchto povinností byla sjednána smluvní pokuta ve výši 40.000 Euro. Jelikož žalobkyně ani v poslední den lhůty v rámci pracovní doby u sjednaného bankovního ústavu neuzavřela  smlouvu o vázaném účtu, bylo již jasné, že smluvnímu ujednání nemůže dostát, tudíž již vznikl nárok na smluvní pokutu i přes to, že reálný konec lhůty ještě neuběhl.

Nejvyšší soud v souvislosti s tím poukázal na §602 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, který upravuje, že má-li se právo vykonat v určitý den nebo do určitého dne, vyžaduje se, aby se tak stalo v obvyklou denní dobu, pokud něco ze zvyklostí stran neplyne něco jiného.