Client first.

Náležitosti obchodních listin

17.06.2014

 

Stejně jako podle obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.), jsou podnikatelé i podle nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) povinni se na svých obchodních listinách náležitě identifikovat.

Podle § 435 nového občanského zákoníku musí podnikatelé na svých obchodních listinách uvádět následující údaje: jméno (název, obchodní firmu), sídlo a identifikační číslo. Pokud je podnikatel zapsán do obchodního nebo jiného veřejného rejstříku, je povinen uvést též údaj o tomto zápisu; v případě zápisu do obchodního rejstříku se bude jednat o označení rejstříkového soudu, oddílu a vložky.

Nový občanský zákoník na rozdíl od obchodního zákoníku nevymezuje, které listiny jsou obchodními listinami. Podle směrnice Rady č. 68/151/EHS jsou podnikatelé povinni výše uvedené údaje uvádět pouze na dopisech a objednávkách, z čehož by se dalo usuzovat, že obchodními listinami jsou pouze dopisy a objednávky.

Podle § 24 přestupkového zákona je neuvedení požadovaných údajů na objednávkách, fakturách, dopisech a smlouvách přestupkem, za který může být podnikateli  - fyzické osobě - uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč nebo zákaz činnosti až po dobu 1 roku. Toto ustanovení považujeme za diskriminační vůči podnikajícím fyzickým osobám a rovněž máme pochybnosti o jeho platnosti, jelikož výslovně odkazuje na již zrušený obchodní zákoník.

Přesto však z důvodu opatrnosti doporučujeme ustanovení § 24 přestupkového zákona respektovat a uvádět tyto údaje i na e-mailech, fakturách či smlouvách.

Akciové společnosti jsou povinny výše uvedené údaje uvést bez zbytečného odkladu po svém vzniku i na svých internetových stránkách a tyto údaje musí pravidelně aktualizovat. Ostatní podnikatelé jsou povinni na svých internetových stránkách, mají-li je zřízeny, zveřejňovat pouze informace o jménu a sídle.

Pokud společnost s ručením omezeným, akciová společnost nebo družstvo uvádějí na obchodních listinách též údaj o svém základním kapitálu, musí se tento údaj týkat pouze upsané a splacené části základního kapitálu.