Client first.

Nájem nebytových prostor ve světle nového občanského zákoníku

05.11.2013

Nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) nahrazuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Nejvýraznější změnou je nová terminologie. NOZ opouští pojem „nájem nebytových prostor“ a nahrazuje ho pojmem „nájem prostor sloužících k podnikání“. Vymezení pojmu „prostor sloužící k podnikání“ vychází z účelu, pro který se nájem sjednává. Účel nájmu však nemusí již být naproti současné právní úpravě ve smlouvě vyjádřen. Nově smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání nemusí být uzavřena v písemné formě.

Výpovědní lhůta nájmu na dobu neurčitou je šest měsíců, nebude-li sjednána jiná výpovědní lhůta. NOZ obsahuje dispozitivní výčet možností předčasné výpovědi nájmu na dobu určitou, který je podobný důvodům uvedeným v dosud platné právní úpravě. Novinkou je institut písemných námitek proti výpovědi. Námitku je třeba adresovat druhé smluvní straně do jednoho měsíce od doručení výpovědi, jinak dochází ke ztrátě práva domáhat se přezkumu oprávněnosti výpovědi u soudu.

Velkou změnou je možnost nechat zapsat nájemní právo do katastru nemovitostí. Nově NOZ umožňuje nájemci s písemným souhlasem pronajímatele převést nájem v souvislosti s převodem své podnikatelské činnosti.

V neposlední řadě je třeba upozornit na přechodné ustanovení NOZ, z něhož vyplývá, že nájem se řídí úpravou v NOZ ode dne nabytí jeho účinnosti, a to i v tom případě, kdy nájemní smlouva byla uzavřená před 01.01.2014. Podle dosavadních právní úpravy se posuzuje jen vznik nájmu a práva a povinnosti vzniklé přede dnem účinnosti NOZ.