Client first.

Monitoring osob a ochrana osobních údajů

26.03.2019

V souvislosti s hojně diskutovaným článkem 35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) zakotvující povinnost správce zpracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů nyní Úřad pro ochranu osobních údajů vydal sjednocující stanovisko, které by mělo být vodítkem pro správce osobních údajů k tomu, zda-li budou povinni zpracovat výše uvedené posouzení vlivu na ochranu údajů (dále jen „DPIA“) či nikoliv.

Tomuto stanovisku by měli v první řadě věnovat pozornost ti správci osobních údajů (zejm. obchodní společnosti, zaměstnavatelé), kteří provádí v jakékoliv formě monitoring osob například formou kamerového systému, monitoringu vozidel pomocí GPS, nebo za určitých okolností i docházkou zaměstnanců, neboť rovněž na tyto případy může dopadat povinnost zpracovat DPIA.. V několika bodech totiž Úřad pro ochranu osobních údajů stanovuje kritéria, podle kterých by měl správce osobních údajů za splnění určitých podmínek vypracovat výše zmíněné DPIA, což může pro naprostou většinu z nich představovat nadměrnou (a zcela zbytečnou) administrativní zátěž.

Uvedeme-li k výše zmíněnému příklad, tak by se zaměstnavatel pro případ monitoringu svých zaměstnanců zejména měl vyvarovat použití rizikovějších prostředků, tj. takových, prostřednictvím kterých lze např. zaznamenávat pohyb svého zaměstnance (pomocí souřadnic) nebo  provádět jeho přímou identifikaci (biometrické kamery), popřípadě monitorovat ve velkém rozsahu veřejná prostranství. V případě, že zaměstnavatel užije k monitoringu svých zaměstnanců těchto  prostředků a splní podmínky uvedené v předmětném stanovisku Úřadu pro ochranu osobních údajů, bude povinen provést DPIA.

Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů k povinnosti správců provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA) je dostupné ke stažení na: https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=33193.

S ohledem na skutečnost, že ochrana osobních údajů a její úprava na evropské úrovni je neustále doplňována jednotlivými výklady a stanovisky nejenom ze strany národních úřadů, ale i unijními úřady, kam řadíme i Evropský sbor pro ochranu osobních údajů, nelze vyloučit, že výše uvedené závěry nebudou postupem času měněny.