Client first.

Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh nového zákona o evidenci skutečných majitelů

06.04.2020

Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh nového zákona o evidenci skutečných majitelů. Návrhem zákona je implementována tzv. 5. AML směrnice (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice EU 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU), jejímž cílem je zajistit zveřejňování informací o skutečných majitelích a zavedení sankcí za neplnění povinností souvisejících s identifikací skutečných majitelů.

Evidence skutečných majitelů má být nově veřejná a každému má být umožněno, aby z evidence získal výpis o tom, kdo je skutečným majitelem právnické osoby. Podle návrhu zákona bude moci být právnické osobě uložena pokuta až do výše 500 000 Kč, pokud nezajistí zápis skutečného majitele, anebo pokud nezajistí, aby zapsané informace o skutečném majiteli odpovídaly skutečnému stavu a současně nesrovnalost potvrdí soud.

 

Návrh zákona přináší i novou definici skutečného majitele a rozšiřuje okruh informací, které se budou do evidence skutečných majitelů zapisovat. Právnické osoby, které mají povinnost zjišťovat skutečného majitele, budou muset přizpůsobit stávající zápis v evidenci skutečných majitelů novému zákonu, a to ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy nový zákon nabude účinnosti.

Plánovaná účinnost zákona je od 1. prosince 2020. Návrh zákona v současné době čeká na projednání vládou a posléze bude muset ještě projít legislativním procesem, ve kterém ještě může doznat změn. O výsledné podobě zákona a dopadech z něj vyplývajících budeme informovat.