Client first.

Mezinárodní investiční arbitráž v EU

10.04.2018

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) vydal dne 6. března 2018 významný rozsudek ve věci C-284/16 (Slovenská republika vs. Achmea B.V.). SDEU zde vyslovil názor, že rozhodčí doložky obsažené v mezinárodních smlouvách o ochraně investic uzavřených mezi členskými státy považuje za neplatné pro rozpor s právem EU.

Rozsudek se dotýká problematiky arbitráží mezi zahraničními investory pocházejícími z členských států EU a členskými státy, v nichž byla investice realizována. Tato problematika je v ČR poměrně dobře známá, neboť náš stát takovýmto arbitrážím poměrně často čelil a čelí. Dle SDEU jsou arbitráže nežádoucí, protože v jejich rámci nelze zajistit autonomní výklad a plnohodnotné uplatnění práva EU. Pokud právní názor o neslučitelnosti arbitráží s právem EU dlouhodobě převládne, lze předpokládat praktické vymizení mezinárodních investičních arbitráží v EU. Spory mezi státy a investory by tak místo rozhodčích soudů řešily standardní soudy, a to zpravidla těch států, proti kterým je vznesena žaloba.

Rozsudek však přináší řadu nezodpovězených otázek, mezi nimi zejména aplikovatelnost názoru SDEU také pro investiční arbitráže na základě smluv členských států s nečlenskými státy. Ukáže se tedy teprve v budoucnu, jak dalekosáhlý bude jeho dopad v praxi. Zbývá ovšem zdůraznit, že daný rozsudek se týká pouze rozhodčích doložek, nikoliv smluv o ochraně investic jako takových (alespoň prozatím).