Client first.

Lhůta pro uplatnění námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu

05.12.2012

Ústavní soud ČR nálezem vydaným dne 16.10.2012 (Pl. ÚS 16/12) rozhodl, že třídenní lhůta k uplatnění námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu je neústavní.

Takto krátká lhůta přispívá k nerovnováze mezi směnečnými věřiteli a směnečnými dlužníky, když směneční dlužníci jsou vystaveni nepřiměřenému tlaku, který v konečném důsledku nepřináší zamýšlený účel – rychlost směnečného řízení. V příslušném ustanovení zákona (§ 175 odst. 1 o.s.ř.) se tak lhůta 3 dní pro uplatnění námitek ruší k 30.04.2013. Do této doby (01.01.2013) však nabude účinnosti novela o.s.ř. (zákon č. 404/2012 Sb.), která předmětnou lhůtu nahradí novou 8 denní lhůtou.