Client first.

Lhůta pro přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení

01.12.2015

Insolvenční zákon stanoví, že přihlášky pohledávek mohou být do insolvenčního řízení přihlášeny jen do uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku; k později podaným přihláškám se nepřihlíží. Pro počátek běhu této lhůty je přitom rozhodující datum, kdy bylo rozhodnutí o úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku.

Řada věřitelů ke sledování, zda byl ohledně dlužníka podán insolvenční návrh, nevyužívá přímo insolvenční rejstřík, ale speciální aplikace, které přebírají údaje z insolvenčního rejstříku, resp. webové služby insolvenčního rejstříku. Při automatizovaném přebírání dat přitom mohou vznikat disproporce mezi údaji uvedenými v insolvenčním rejstříku a údaji uvedenými v aplikaci.

Nejvyšší soud se v usnesení ze dne 27.05.2015, sp. zn. 29 NSCR 41/2015, zabýval následující situací. V insolvenčním rejstříku bylo rozhodnutí o úpadku zveřejněno 28.11.2013; poslední den lhůty pro přihlášení pohledávky byl 30.12.2013. Aplikace však věřitele o úpadku informovala až 06.02.2014. Věřitel se řídil údaji uvedenými v aplikaci a pohledávku přihlásil 14.02.2014, tj. až po uplynutí zákonem stanovené lhůty k přihlášení pohledávky. Přihláška byla z tohoto důvodu shledána opožděnou.

Nejvyšší soud v uvedeném usnesení potvrdil, že pro běh lhůty je rozhodující datum rozhodnutí o úpadku zveřejněné v insolvenčním rejstříku a případné chybně uvedené datum v aplikaci nemá vliv na běh lhůty k přihlášení pohledávky.