Client first.

LEX COVID – prodloužení ve vztahu k právnickým osobám do 30.06.2021

07.01.2021

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie SARS Co V-2 (tzv. LEX COVID) v oblasti justice a právnických osob nabyl účinnosti dne 24. dubna 2020. Jednou z otázek, kterou bylo třeba upravit, bylo umožnit konání zasedání orgánu právnické osoby a přijetí klíčových rozhodnutí tak, aby toto proběhlo v souladu s omezujícími opatřeními při epidemii.

Již dříve, než nastal první lockdown na jaře 2020, bylo přípustné, aby valná hromada nebo statutární či dozorčí orgány přijímaly rozhodnutí tzv. na dálku. Nicméně některé společnosti neměly tuto alternativu přijímání rozhodnutí svými orgány zanesenu ve svých zakládacích dokumentech, a tudíž byly nastalým stavem v přijímání rozhodnutí paralyzovány. LEX COVID právě a zejména jim umožnil rozhodovat per rollam (písemně mimo konání jednání orgánu) nebo prostřednictvím adekvátních technických prostředků (jako videokonference nebo jiné prostředky komunikace na dálku) i tehdy, nemají-li takový způsob rozhodování zakotvený ve svých zakládacích dokumentech.

Tento benefit zavedený na základě LEX COVID je zamýšlen jako dočasný – původně pouze v době trvání mimořádných opatření při epidemii přijatých příslušnými veřejnými orgány, v jejichž důsledku je znemožněno nebo podstatně znesnadněno konání zasedání orgánu právnické osoby, nejdéle do 31. prosince 2020. Nyní na základě schváleného prodloužení LEX COVID bude možné shora uvedeným způsobem přijímat rozhodnutí až do 30. června 2021, a to bez ohledu na trvání mimořádných opatření při epidemii.