Client first.

Lékařský posudek a vymezení zdravotní nezpůsobilosti – aktuální judikát Nejvyššího soudu ČR!

22.04.2014

Nejvyšší soud se při své rozhodovací činnosti vyjádřil k otázce, jak má znít závěr lékařského posudku, aby tento posudek (respektive jeho závěr) mohl založit důvod k platné výpovědi podle zákoníku práce  (rozhodnutí 21 Cdo 224/2013, ze dne 16.12.2013). 

Má-li ze strany zaměstnavatele dojít k platnému rozvázání pracovního poměru výpovědí dle § 52 písm. d) nebo e) zákoníku práce, musí zaměstnavatel vždy výpovědní důvod skutkově vymezit tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda důvodem výpovědi je neschopnost zaměstnance konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí (důvod dle § 52 písm. d), nebo zda důvodem rozvázání jsou jiné zdravotní důvody – obecné onemocnění (důvod dle § 52 písm. e). Jelikož podkladem pro takovou výpověď musí být vždy lékařský posudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb, popř. rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, musí být dle Nejvyššího soudu i v tomto posudku vždy výslovně uvedeno (konkretizováno), proč zaměstnanec není schopen dále konat dosavadní práci!

 Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, umožňuje v posudcích uvádět pouze takové závěry, které jsou v zákoně výslovně upraveny. Oproti tomu však z uvedeného rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá, že pro účely výpovědi dle § 52 písm. d) nebo e) zákoníku práce je nezbytné, aby byl posudkový závěr „pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost“ doplněn o příčinu zdravotní nezpůsobilosti. Doplnění lékařského posudku (posudkového závěru) o odborné stanovisko lékaře, které by obsahovalo příčinu nezpůsobilosti, je pro účely výpovědi rovněž nedostačující.