Client first.

Legitimace návštěv vstupujících do závodu

26.07.2016

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) vydal nové stanovisko, ve kterém se zabývá otázkou kontroly a evidence návštěv vstupujících do budov, které nejsou určeny k běžným návštěvám veřejnosti (kancelářská budova, výrobní zařízení nebo obdobný provoz apod.).

Po návštěvníkovi může být při vstupu do těchto budov požadováno, aby uvedl jméno navštívené osoby (příp. rovněž číslo kanceláře) a poskytl své identifikační údaje v rozsahu jméno a příjmení.

V případě pracovního jednání je důvodné vyžadovat i předložení služebního průkazu, jehož číslo včetně názvu vysílající instituce lze rovněž zaznamenat. Pokud je návštěva vykonávána mimo rámec pracovní (služební) povinnosti, lze požadovat předložení především občanského průkazu (cestovního dokladu), popřípadě i jiného, účelu návštěvy odpovídajícího dokumentu, jehož číslo a druh lze opět v této souvislosti zaznamenat.

Pokud by však od návštěvníka byly vyžadovány i další osobní údaje jako je například adresa bydliště, došlo by již k porušování zákona o ochraně osobních údajů. O porušení by se jednalo i v případě pořizování a uchovávání kopií nejrůznějších druhů osobních dokladů a jiných listin v držení fyzické osoby. Tyto doklady totiž obsahují osobní údaje v rozsahu převyšujícím výše vymezený rámec (adresa bydliště, rodinný stav apod.).

Osobní údaje lze uchovávat pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, tj. v tomto případě zpravidla po dobu maximálně několika týdnů.