Client first.

Kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty

16.02.2016

Dne 1. ledna 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která plátcům daně z přidané hodnoty ukládá novou povinnost zasílat správci daně kontrolní hlášení.

Plátce, který je právnickou osobou, podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Plátce, který je fyzickou osobou, musí kontrolní hlášení podat ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Kontrolní hlášení lze správci daně zaslat pouze elektronicky ve stanoveném formátu.

Pokud plátce daně nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu až do výše 50.000,- Kč (dle závažnosti pochybení), o které správce daně rozhodne platebním výměrem. Pokud plátce daně svým jednáním nebo nečinností závažně ztěžuje nebo maří správu daní, může být pokuta uložena až do výše 500.000,- Kč.