Client first.

Konkurenční doložka dle zákoníku práce

12.05.2015

Ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce umožňuje sjednání dohody o konkurenční doložce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. K možnosti jejího sjednání a k jejím obsahovým náležitostem se nedávno vyjádřil Nejvyšší soud České republiky, a to v rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 506/2013.

Podstatnými náležitostmi dohody o konkurenční doložce jsou povinnost zaměstnance zdržet se po určitou dobu po skončení zaměstnání výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu a povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání.

Navíc může být v dohodě o konkurenční dohodě sjednána přiměřená smluvní pokuta, kterou je zaměstnanec povinen zaměstnavateli zaplatit, jestliže svůj závazek poruší. Jiné náležitosti dohody o konkurenční doložce zákoník práce nestanoví. Účastníci si jsou však dle názoru Nejvyššího soudu zajisté oprávněni dohodnout i jiné náležitosti. Vždy je ale zapotřebí dbát na vyváženost vzájemných práv a povinností, které účastníkům z ujednání o konkurenční doložce vyplývají.

K výše uvedenému Nejvyšší soud dále dodal, že okolnost, zda zaměstnanec po uzavření konkurenční doložky opravdu nabude informace, poznatky, znalosti pracovních a technologických postupů, jejichž využití po skončení pracovního poměru by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost, nebo zda oproti očekávání tyto informace nenabude, není z hlediska platnosti sjednané dohody, jejíž platnost se posuzuje ke dni, kdy byla uzavřena, významná.