Client first.

Evropský příkaz k obstavení účtů

26.08.2014

 Evropský parlament a Rada dne 15.05.2014 vydali nové nařízení č. 655/2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech. Nařízení se použije od 18.01.2017.

 Nařízení zavádí zvláštní typ předběžného opatření, kterým je evropský příkaz k obstavení účtů. Evropský příkaz k obstavení účtů má zabránit tomu, aby vymáhání věřitelovy pohledávky bylo ohroženo převodem nebo výběrem peněžních prostředků, jež jsou uloženy na bankovním účtu vedeném v určitém členském státě Evropské unie na jméno dlužníka nebo na jméno třetí osoby jménem dlužníka. Bude-li evropský příkaz k obstavení účtu vydán, banka na účtu obstaví částku uvedenou v příkazu a znemožní, aby byla převedena nebo vybrána.

 Možnost podat návrh na vydání evropského příkazu k obstavení účtu přichází v úvahu tehdy, má-li věřitel peněžitou pohledávku v občanských a obchodních věcech v příhraničních věcech, tj. když je bankovní účet veden v jiném členském státě, než ve kterém má věřitel sídlo nebo ve kterém byl podán návrh na vydání příkazu k obstavení. Návrh se podává k soudu a je možné jej podat i před podáním návrhu na zahájení řízení ve věci samé (žaloby).

 Aby věřitel s návrhem na vydání evropského příkazu k obstavení účtů u soudu uspěl, musí prokázat, že existuje naléhavá potřeba k vydání příkazu, protože existuje skutečné riziko, že bez takového opatření by následné vymáhání pohledávky věřitele vůči dlužníkovi bylo zmařeno nebo podstatě ztíženo.