Client first.

Doručování v případě odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance

27.08.2019

Jednou ze zákonem stanovených podmínek platnosti odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance (mimo písemné formy odvolání z pracovního místa) je v souladu s § 334 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, nutnost doručení tohoto právního jednání do vlastních rukou vedoucího zaměstnance.

Nejvyšší soud České republiky svým rozhodnutím č.j. 21 Cdo 361/2018-382, ze dne 30.4.2019, v této souvislosti konstatoval, že nehraje roli, zda jmenování vedoucího zaměstnance bylo provedeno přímo zaměstnavatelem (vnitřní jmenování), či provedeno dle zvláštních právních předpisů nebo orgánem odlišným od osoby zaměstnavatele (vnější jmenování). Výše zmíněný zákonem stanovený způsob doručení odvolání z pracovního místa dopadá na všechny případy, bez ohledu na to, kdo jej jmenoval a následně popřípadě odvolal.