Client first.

BREXIT – Příprava na konec přechodného období

10.11.2020

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) vystoupilo z Evropské unie (dále jen „EU“) a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Euratom“) – dále společně jen „Unie“ – dne 1. února 2020. Téhož dne vstoupila v platnost dohoda o vystoupení uzavřená mezi Unií a Spojeným královstvím, jež zajistí spořádané vystoupení Spojeného království z Unie, poskytne právní jistotu v důležitých oblastech, včetně práv občanů, a finanční vyrovnání a dále zamezí vytvoření „tvrdé“ hranice na ostrově Irsko.

Spojené království se jakožto třetí země již neúčastní rozhodovacího procesu Unie. Není zastoupeno v orgánech, institucích či jiných subjektech Unie. 

V souladu s dohodou o vystoupení se ovšem po dobu „přechodného období“, jež skončí dne 31. prosince 2020, na Spojené království a ve Spojeném království nadále používá právo Unie. 

Během přechodného období se Spojené království nadále podílí na jednotném trhu a celní unii EU, využívá politik a programů Unie a musí nadále plnit povinnosti vyplývající z mezinárodních dohod, jichž je Unie smluvní stranou. Přechodné období proto představuje období kontinuity.

Evropská komise připravila kontrolní seznam, který má společnostem z EU, které působí ve Spojeném království, a společnostem ze Spojeného království, které působí v EU, pomoci znovu si ověřit, jak jsou na 1. leden 2021 připravené. Kontrolní seznam a další informace o tom, co již bylo dohodnuto a co se v v současné době projednává a připravuje naleznete na internetových stránkách Evropské komise. 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_cs